Konkurs Philips

1. Organizatorem Konkursu jest strona: gadzetomania.pl która należy do Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 MAja 12, 03-964 Warszawa (“Organizator”). Sponsorem nagród jest: Philips Polska Sp. z o.o.. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa
2. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną ilość prac lub odpowiedzi konkursowych, jednakże Organizator zastrzega, iż jednej osobie może przypaść wygrana tylko jednej nagrody.
3. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalfikacyjnej, prace będą przekazywane komisji oceniającej (jury) , w skład której wchodzą pracownicy firmy Blomedia.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia to jest: 21.04.15. Prace można publikować do 30.04.15 w komentarzach postu konkursowego.
5. Uczestnik nadsyłając pracę, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich elementów pracy.) W sytuacji, gdy praca narusza czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
7. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która nie będzie spełniała zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
8. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane i pozostają własnością Organizatora.
9. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie - w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do przesłanej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania - wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- publiczne, w tym poprzez siec internet udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:
- udostępniania zgłoszonej przez niego pracy anonimowo,
- decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez niego pracy,
- przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie gadzetomania.pl do dnia 05.05.14
12. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
13. Nagrodą jest Strzyżarka Philips HC9450/15 wartość nagrody 359, 00 PLN.
14. Podatek od wygranej odprowadzają Zwycięzcy.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie Konkursu podczas jego trwania.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
17. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie przesłanie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa w Konkursie.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.