Regulamin konkursu "Wygraj golarkę Philips SensoTouch – genialny gadżet dla faceta"

Regulamin konkursu "Wygraj golarkę Philips SensoTouch – genialny gadżet dla faceta"

Blomedia poleca
12.11.2013 11:59
 1. **I.                   **Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest strona: Gadżetomania która należy do Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 7, 03-977 Warszawa (“Organizator”)
 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest strona: Gadżetomania która należy do Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 7, 03-977 Warszawa (“Organizator”)
 1. Fundatorem nagród jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B, nr NIP: 526-021-09-55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037385 wysokość kapitału zakładowego 68 497 880 zł PLN, (zwaną dalej "Fundatorem").
 1. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną ilość prac lub odpowiedzi konkursowych, jednakże Organizator zastrzega, iż jednej osobie może przypaść wygrana tylko jednej nagrody.
 1. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalfikacyjnej, prace będą przekazywane komisji oceniającej (jury) , w skład której wchodzą pracownicy firmy Blomedia.
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej
 1. I etap w dniach [26.11.2013] - [03.12.2013], polegający na wyłonieniu na odstawie odpowiedzi Uczestników 5 testerów
 1. II etap w dniach [09.12.2013] - [18.12.2013] polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat produktów Fundatora
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 1. Uczestnik nadsyłając pracę, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich elementów pracy.) W sytuacji, gdy praca narusza czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
 1. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która nie będzie spełniała zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
 1. Zasady I etapu Konkursu
 1. I etap Konkursu trwa od dnia 26.11.2013 r. do dnia 03.12.2013r. do godziny 23:59.
 1. Zadaniem Uczestników I etapuKonkursu jest:
 1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;
 1. wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy golarka elektryczna Philips z serii SensoTouch 2D można używać na mokro”
 1. i przesłać do Organizatora zadania odpowiedź (zwana jest dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;
 1. wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
 1. wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;
 1. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.
 1. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.
 1. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez użytkowników i wybierze 5 (słownie: pięć) par Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerem"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.
 1. Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 26.11.2013 r.
 1. Produkty do testów dostarcza Fundator.
 1. Fundator roześle przedmioty Testów do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 30.12.2013 r.

Zasady II etapu Konkursu:

 1. II etap Konkursu trwa od dnia 9.12.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. do godziny 23:59.
 1. Tester po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego przedmiotu Testu:
 1. swoją opinię o produkcie (dalej: Odpowiedź)
 1. oraz opcjonalnie zdjęcia
 1. do dnia 18.12.2013 r.:
 1. Prześle na adres mailowy konkurs@gadzetomania.pl gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Testuj z Philips].
  1. Swoja Odpowiedź umieści w serwisie ceneo.pl używając konta zarejestrowanego na email podany w formularzu konkursowym, (w celu weryfikacji Tester zobowiązany jest przesłać linki do recenzji na adres mailowy: klubphilips@philips.com)
  1. Opinię tekstową umieści w serwisie philips.pl pod testowanym produktem
 1. Opinię tekstową umieści w w komentarzu pod postem
 1. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Odpowiedzi.
 1. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w pkt. 21 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Testera. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Fundatorowi otrzymanego do testowania produktu.
 1. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane i pozostają własnością Organizatora.
 1. Przesyłając Materiał (opinie z II etapu), Uczestnik oświadcza, że:
 1. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
 1. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 1. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
 1. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
 1. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
 1. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera,
 1. wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 1. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
 1. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
 1. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
 1. udziela zgody na publikację Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.
 1. Rozwiązanie Konkursu
 1. Wyłonienia Testerów wskazanych w pkt. 16 Regulaminu powyżej dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora w dniu 25 listopada 2013 r.
 1. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 1. wyłonienie Testerów
 1. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
 1. rozpatrywanie reklamacji uczestników.
 1. Informacje o osobach Testerów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia testerów i zwycięzców.
 1. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8, 14 ,21, 24 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru
 1. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 1. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie dla każdego z 5 (słownie: pięciu) Testerów spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - Golarka Philips SensoTouchRQ1175, otrzymana przez parę Testerów w ramach Konkursu do testowania - o wartości 729 pln (słownie: siedmiuset dwudziestu dziewięciu złotych)
 1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 1. Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 5 (słownie: pięć) Golarek Philips SensoTouchRQ1175 Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu produktów w przypadku braku zwrotu produktu i naruszenia przez Testera warunków Regulaminu.
 1. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 1. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wykonywania uprawnień licencyjnych opisanych w Regulaminie jest także Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykorzystaniem Materiałów i Odpowiedzi zgodnie z udzieloną licencją.
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.
 1. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 1. Ani Fundator, ani organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 1. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.
 1.                                                               i.      I etap w dniach 26.11.2013 - 03.12.2013, polegający na wyłonieniu na odstawie odpowiedzi Uczestników 5 testerów
 2.                                                             ii.      II etap w dniach 09.12.2013 - 18.12.2013  polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat produktów Fundatora
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Uczestnik nadsyłając pracę, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich elementów pracy.) W sytuacji, gdy praca narusza czyjeś prawa, wszelką odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę Uczestnik jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
 6. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która nie będzie spełniała zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi  oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

[/olist]

 1. Zasady I etapu Konkursu
 1. I etap Konkursu trwa od dnia 26.11.2013 r. do dnia 03.12.2013r. do godziny 23:59.
 2. Zadaniem Uczestników I etapuKonkursu jest:
 1. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez użytkowników i wybierze 5 (słownie: pięć) par Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej **\Testerem**). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.
 3. Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 26.11.2013 r.
 4. Produkty do testów dostarcza Fundator.
 5. Fundator roześle przedmioty Testów do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 09.11.2013 r.

[/list]

Zasady II etapu Konkursu:

 1. II etap Konkursu trwa od dnia 9.12.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. do godziny 23:59.
 2. Tester po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego przedmiotu Testu:
 • swoją opinię o produkcie (dalej: Odpowiedź)
 • oraz opcjonalnie zdjęcia
 1. b)      Swoja Odpowiedź umieści w serwisie ceneo.pl używając konta zarejestrowanego na email podany w formularzu konkursowym, (w celu weryfikacji Tester zobowiązany jest przesłać linki do recenzji na adres mailowy: klubphilips@philips.com(klubphilips@philips.com))
 2. c)      Opinię tekstową umieści w serwisie philips.pl pod testowanym produktem
 3. Opinię tekstową umieści w w komentarzu pod postem

[/olist]

 1. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Odpowiedzi.
 2. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w pkt. 21 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji  Testera. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Fundatorowi otrzymanego do testowania produktu.
 1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
 2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 3. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
 4. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
 5. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

[*]                                                            ii.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

[/olist]

[/olist]

 1. Przesyłając Materiał (opinie z II etapu), Uczestnik oświadcza, że:
 1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera,
 2. wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 3. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
 4. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
 5. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
 1.                                                               i.      **udziela zgody na publikację **Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.
 1. Rozwiązanie Konkursu

 

 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 2. wyłonienie Testerów
 3. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
 4. rozpatrywanie reklamacji uczestników.
 5. Informacje o osobach Testerów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia testerów i zwycięzców.
 6. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8, 14 ,21, 24 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru
 7. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

[/olist]

 1. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie dla każdego z 5 (słownie: pięciu) Testerów spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - Golarka Philips SensoTouchRQ1175, otrzymana przez parę Testerów w ramach Konkursu do testowania -  o wartości 729 pln (słownie: siedmiuset dwudziestu dziewięciu złotych)
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 4. Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 5 (słownie: pięć) Golarek Philips SensoTouchRQ1175 Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu produktów  w przypadku braku zwrotu produktu  i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.
 5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 6. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wykonywania uprawnień licencyjnych opisanych w Regulaminie jest także Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykorzystaniem Materiałów i Odpowiedzi zgodnie z udzieloną licencją.
 3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.
 5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Ani Fundator, ani organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 7. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 8. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.
 12. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.
Źródło artykułu:WP Gadżetomania
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)